การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำ สำหรับนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพร่องด้านการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
โดย นายกิติพันธ์ ใจฐิติวิทย์