การพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ นักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในวิชาคอมพิวเตอร์
โดย นายนิโรจน์ ทองรักจันทร์