พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และสรงน้ำพระ
เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
วันที่ 12 เมษายน 2562
ณ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา