สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูการศึกษาพิเศษในโรงเรียนเอกชน
ระหว่างวันที่ 26-29 กันยายน 2562
ณ โรงแรมบางกอกพาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร